Floppie
Floppie
Floppie

OK enfants, autres chiens, chats
cause abandon : séparation

 

 

Floppie